WARUNKI UCZESTCTWA W IMPREZACHOgólne Warunki Uczestnictwa 2020
  I. ZAWARCIE UMOWY 
1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Szkołę Pamięci Wjakowskich Katarzyna Sienkowicz  następuje z chwilą:
 a) sprzedaży bezpośredniej – podpisania druku Umowa Zgłoszenie przez osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej w obecności przedstawiciela biura podróży sprzedającego imprezę oraz wpłacenia zaliczki 30% ceny 
b) sprzedaży internetowej – potwierdzenia przez Organizatora drogą mailową otrzymania rezerwacji internetowej oraz dokonania przez Klienta należnej wpłaty najpóźniej następnego dnia roboczego
 2. Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100% najpóźniej w terminie 30 dni przed datą wyjazdu. 
3. Uczestnik, który zawarł Umowę w terminie 30 dni i krótszym przed rozpoczęciem imprezy jest zobowiązany do pełnej wpłaty za imprezę przy zawarciu umowy.
 4. Niedopełnienie przez Uczestnika dopłaty do 100% w oznaczonym terminie powoduje rezygnację Uczestnika i rozwiązanie umowy. 
Biuro nie ma obowiązku zawiadomienia Uczestnika o rozwiązaniu umowy. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportu, podatku lub wzrostu kursu walut mających miejsce przed rozpoczęciem imprezy. Zmiana taka może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia podróży. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania danej imprezy z przyczyn od siebie niezależnych wynikających z działania siły wyższej. 
7. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników (50%) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia. 
8. W razie odwołania imprezy Organizator proponuje uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, lub zwrot wpłaconych środków. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru i rozkładu lotów z przyczyn od siebie niezależnych. Organizator niezwłocznie poinformuje Klientów o zmianach w rozkładzie.
 II. REZYGNACJA Z IMPREZY 
1. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika skutkującej rozwiązaniem umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik, jest on zobowiązany do zapłaty pełnej szkody, jaką poniósł Organizator – na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego. Organizator podaje jedynie w celach informacyjnych, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, że średnie koszty związane z organizacją mogą wynosić:
 • - do 10% ceny imprezy, do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy
 • - do 50% ceny imprezy, od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy
 • - do 70% ceny imprezy, od 14 do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy
 • - do 90% ceny imprezy, na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy i później 
2. Organizator informuje o możliwości wykupienia dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów rezygnacji.
 III. REALIZACJA UMOWY
 1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik winien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy. 
2. Obcokrajowcy biorący udział w naszych imprezach zobowiązani są do posiadania ważnej wizy do kraju docelowego i krajów tranzytowych. 
3. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy.
 4. Organizator jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni. 
5. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu wymagalnych i uzasadnionych roszczeń Uczestnika najpóźniej w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie szkód. 
7. Uczestnicy ubezpieczeni są w zakresie  NNW .
8. Organizator informuje o możliwości rozszerzenia ubezpieczenia poprzez: wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji; rozszerzenie ubezpieczenia od chorób przewlekłych lub sportów amatorskich; zwiększenie sum ubezpieczenia KL, NNW oraz bagażu. 
9. W trakcie imprezy Organizator jest zobowiązane pomóc Uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. 
10. Warunki Uczestnictwa oraz aktualna oferta stanowią integralną część umowy. 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator oświadcza, że posiada: a) Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego  pod nr rej. 364
b) Gwarancję ubezpieczeniową turystyczną. Gwarantem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową- Zgłoszeniem zastosowanie mają odpowiednio: Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.


Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać” - Florence Nightingale
 
Lubię to
 
Właściciel
 
Katarzyna Sienkowicz
98-200 Sieradz
ul. Stodolniana 2
tel. 660 400 141
bartosinskaster@gmail.com.pl
Kontakt w sprawie wypoczynku
 
Wanda Bartosińska
tel. 604171456
Kontakt w sprawie Kursu Ćwiczenia Pamięci i Kursu Szybkiego Czytania
 
Wanda Bartosińska
tel. 0604 171 456
bartosinskaster@gmail.com.pl
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja