KARTA KWALIFIKACYJNA

          

_______________________________________________________________

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU
       DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

.........................................................                         ........................................................................

            (miejscowość, data)                                                                   (podpis wychowawcy  wypoczynku)

 

 

 

 

 

¹ Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

² W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

³ W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                            K A R T A   K W A L I F I K A C Y J N A

               U C Z E S T N I K A   W Y P O C Z Y N K U

 

   pieczęć organizatora

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

   1. Forma wypoczynku¹

      

     kolonia

     zimowisko

     obóz

     biwak

     półkolonia.

     inna forma wypoczynku   ………………………………………………………………...

2. Termin wypoczynku   

3. Adres  wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku 

 

 

 Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym² ………………………………………............

   …………………………………………………………………………………………………..

    Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą …………………………

 

  ......................................                               ...................................................................

         (miejscowość, data)                                                                  (podpis organizatora wypoczynku)

_____________________________________________________________________

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

  1. Imię (imiona) i nazwisko

     ………………………………………………………………………………………………….

  2. Imiona i nazwiska rodziców

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

  3. Rok urodzenia …………………………………………………………………………….......       

  4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………...

     ………………………………………………………………………………………………….

  5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców³ …………………………………………………...

     ………………………………………………………………………………………………….

 6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego
      uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku:

     ………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………….

  7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,
      w szczególności o potrzebach wynikających o niepełnosprawności, niedostosowania
      społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: ………………………………...

     ………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………….

  8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym
        i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem,
        czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
      ………………………………………………………………………………………………....

      ……………………………………………………………………………………………........

      ……………………………………………………………………………………...................

      o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki
      zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

 

         tężec …………………………………………………………………………………….
         błonica ….…………………………………………………………………………………
         dur …………………………………………………………………………………….
         inne           …………………………………………………………………………………...

                          ……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej, dla potrzeb niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2135 z późn. zm.)).

 

 

     ...................................... …..                ………….....................................................................

                       (data)                                                     (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

 

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
       WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

 

Postanawia się¹:

     zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

     odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

           ...............................................................................................................................................

           ...............................................................................................................................................
 

 

    .................................................                          ..................................................................

                            (data)                                                                           (podpis organizatora wypoczynku)

__________________________________________________________________

 

IV.   POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU
        UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

 

Uczestnik przebywał .......................................................................................................................

                                                                 (adres miejsca wypoczynku)

 

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ............................. do dnia (dzień, miesiąc, rok) ..............................

 

 

..................................................                   .....................................................................................

                         (data)                                                                             (podpis kierownika wypoczynku)

__________________________________________________________________

 

V. INFORMACJE KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA
     UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU
     ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

 

........................................................            …..................................................................................

            (miejscowość i data)                                                          (podpis kierownika wypoczynku)

 


 

                               


Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać” - Florence Nightingale
 
Lubię to
 
Właściciel
 
Katarzyna Sienkowicz
98-200 Sieradz
ul. Stodolniana 2
tel. 660 400 141
bartosinskaster@gmail.com.pl
Kontakt w sprawie wypoczynku
 
Wanda Bartosińska
tel. 604171456
Kontakt w sprawie Kursu Ćwiczenia Pamięci i Kursu Szybkiego Czytania
 
Wanda Bartosińska
tel. 0604 171 456
bartosinskaster@gmail.com.pl
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja